Hofparken
Hofparken Wiltershaar header
Hofparken Wiltershaar header

Parkreglement

Parkreglement Wiltershaar

Samen met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de verhuurder en huurder vormt het parkreglement één geheel. Het juist naleven van het parkreglement waarborgt de veiligheid en het genot van onze gasten. Wij hopen dan ook op uw medewerking en begrip.

Alle in het parkreglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die in de algemene Voorwaarden zijn gegeven.

Artikel 1. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel aan goederen en/of personen, verblijvende in het Park, behoudens schade en/of letsel opzettelijk veroorzaakt door verhuurder.

 

Artikel 2. WERKING PARKREGLEMENT

 1. Iedere huurder en/of gebruiker is verplicht de bepalingen van dit parkreglement op te leggen aan zijn gezinsleden, gasten en bezoekers in het Park. Huurder is verantwoordelijk voor de nakoming van het parkreglement door deze personen. Alle verplichtingen die in dit parkreglement worden opgelegd aan een huurder gelden voor zoveel mogelijk ook jegens een gezinslid, een gast of bezoeker van een huurder, alsmede jegens een gebruiker van een recreatieobject. Bij overtreding kan de toegang tot het park aan de betreffende persoon door verhuurder worden ontzegd.
 2. De huurder en/of gebruiker is onverkort en onherroepelijk aansprakelijk voor alle schade die door zijn of worden toegebracht aan andermans eigendommen en/of aan de algemene voorzieningen.
 3. Van de huurder en/of gebruiker, hun gezinsleden en hun gasten wordt verwacht, dat zij al die dingen doen en/of nalaten die een goed recreant betaamt.

 

Artikel 3 ORDEBEPALINGEN

 1. Algemeen:
 • Iedere huurder en/of gebruiker is gehouden de privacy en de rust van de andere eigenaren, huurders, de gebruikers en bezoekers van het park te respecteren.
 • Iedere huurder en/of gebruiker is verplicht de gronden en het recreatieobject overeenkomstig de hiervoor aangegeven bestemming te gebruiken.
 • Het is huurder/gebruikers niet toegestaan zich zodanig te gedragen, dat daarmee de openbare orde wordt verstoord, of van welk gedrag redelijkerwijs is aan te nemen dat de openbare orde door dit gedrag kan worden verstoord. Openbare dronkenschap, drugsgebruik (daaronder ook te verstaan het kweken, telen en/of produceren van verdovende middelen) prostitutie, de exploitatie van enige (al dan niet legale) zakelijke activiteit, dan wel handeldrijven (al dan niet illegaal) is niet toegestaan.
 • Naaktrecreatie is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om goederen (waaronder dranken of etenswaren) in het park te koop aan te bieden; dan wel propaganda voor enig doel of reclame voor enig product te maken.
 • Het is niet toegestaan om (de kavel van) een ander recreatieobject (behoudens toestemming van de betreffende rechthebbende) of de groenvoorziening van het park te betreden.
 • Zwemmen is toegestaan in de door de Verhuurder aangewezen waterpartijen, tenzij plaatselijk
  verordeningen dit (tijdelijk) niet toestaan en geschiedt te allen tijde op eigen risico. Het is verboden te duiken of springen vanaf steigers/terrassen/enzovoorts.
 • Vissen is slechts toegestaan in de door Verhuurder aangewezen vijver /waterpartij. Vissen dienen te allen tijde terug worden gezet. Vissen is niet toegestaan indien de plaatselijke verordeningen dit (tijdelijk) niet toestaan. De huurder en/of gebruiker van een recreatieobject is echter zelf gehouden de daarvoor benodigde vergunning te verkrijgen. De huurder en/of gebruiker dient zich stipt te houden aan de daarbij behorende voorwaarden, eventuele voorschriften dan wel overige bepalingen, hoe ook genaamd.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van radio, televisie of andere audiovisuele apparatuur of muziekinstrumenten te bespelen buiten een recreatieobject. Het geluid van audiovisuele en/of geluidsapparatuur mag niet buiten het eigen recreatieobject hoorbaar zijn.
 • Het is niet toegestaan om tussen recreatieobjecten zich dusdanig te gedragen, te voetballen of een ander spel te spelen, dat daardoor schade kan ontstaan.
 • Verontreiniging(en) en/of beschadiging(en) welke door (een) minderjarige(n) wordt/worden gepleegd, wordt/worden verhaald op hun ouder(s) en/of verzorger(s).
 • Verhuurder kan is niet aansprakelijk voor ontvreemding van eigendom(men) van de huurder en/of gebruiker van een recreatieobject en/of bezoekers van het park

 

Voertuigen / vaartuigen

 • Het rijden met auto’s op het park dient tot het minimum te worden beperkt.
 • Auto’s van bezoekers dienen op het door verhuurder aangewezen terrein geparkeerd te worden voor zover daartoe ruimte aanwezig is.
 • Het is niet toegestaan om auto’s en andere voertuigen op het park te parkeren, anders dan op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Voor ieder voor individueel gebruik bestemt
 • Recreatieobject mag maximaal één personenauto geparkeerd worden op de daartoe bestemde plaats. Indien voldoende ruimte is voor een tweede parkeerplaats op de kavel van het recreatieobject is het parkeren van een tweede personenauto tegen betaling van een vergoeding toegestaan.
 • Het is niet toegestaan aanhangers, campers, toercaravans etc. op het Park (al dan niet op eigen terrein) te stallen. Zonder toestemming van verhuurder op het (parkeer)terrein gestalde of geparkeerde objecten (zoals bijvoorbeeld caravans, enzovoorts) worden zonder enige waarschuwing verwijderd voor rekening van de Huurder en/of de gebruiker of degene die het object heeft gestald of geparkeerd.
 • Het wassen van auto’s en andere voertuigen op- of bij het recreatieobject is nimmer toegestaan.
 • Het is niet toegestaan op het Park (waaronder het recreatieobject), inclusief de parkeerplaatsen, onderhoudsbeurten aan auto’s, motoren en vaartuigen te geven, zoals het verversen van olie en andere reparaties te verrichten.
 • Op het gehele terrein geldt een maximumsnelheid van tien kilometer per uur. Bij de tweede vaststelling van overtreding van deze regel, heeft verhuurder van het park het recht het betreffende voertuig buiten het Park te laten plaatsen, en/of te weren.
 • Het is niet toegestaan om met een vrachtwagen of ander groot voertuig op het park te komen.
 • Het is verboden zich met motorvoertuigen op de niet verharde en op de met verbodsborden aangegeven verharde wegen op het terrein te begeven. Uitsluitend indien strikt noodzakelijk kan verhuurder ontheffing van dit verbod geven.
 • Het is niet toegestaan op het gras te fietsen. Dit verbod is niet van toepassing op diegenen, die bij besluit van Verhuurder van het park hiervan ontheffing hebben gekregen.

 

 1. Exterieur / Tuin
 • Huurder en/of gebruiker dient de kavel van het recreatieobject en het recreatiepark te allen tijde vrij te houden van (zwerf)afval.
 • Het is niet toegestaan om borden, affiches en dergelijke aan te brengen op de percelen en/of op of aan of zichtbaar in het Recreatieobject.
 • Obstakels, waaronder tenten, dienen voor zonsondergang te worden verwijderd. Partytenten zijn nooit toegestaan.
 • Dekens en ander beddengoed mogen uitsluitend worden gelucht vanaf zonsopgang tot twaalf uur ’s middags.
 • Het is niet toegestaan door het aanbrengen van vlaggen, affiches of anderszins uitdrukking te geven aan een bepaald staatkundig of kerkelijk streven.
 • Het is niet toegestaan om water aan het recreatieobject / aan het park toebehorende gronden en waterpartijen te (doen) onttrekken;
 • Het houden van een barbecue is toegestaan, mits er door bevoegde instanties geen waarschuwingen en/of verboden worden afgegeven en er gebruik wordt gemaakt van deugdelijk materiaal. Daarnaast dienen de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking tot brandgevaar. Ook mag er geen overlast (rook, stank, geluid, enzovoorts) voor de overige aanwezigen op het park ontstaan. Uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden. De bij het barbecueën vrijkomende afvalstoffen (verbrandingsresten) mogen niet op of in de bodem worden aangebracht.
 • Het stoken van open vuur, vuurwerk en lichtshows zijn ten strengste verboden op het park. Het niet toegestaan om (een) allesbrander(s), houtkachel(s), openhaard(en), oliekachel(s) en dergelijke te houden in en om het recreatieobject. brandbare, brand bevorderende en brandgevaarlijke stoffen mogen niet in en bij het Recreatieobject aanwezig zijn.
 • Te allen tijde dient te worden voldaan aan de op enig moment geldende voorschriften van de brandweer en/of daarmee vergelijkbare instanties.

 

Calamiteiten

 • In noodgevallen (bijvoorbeeld indien ambulancehulp nodig is) kan verhuurder toestemming verlenen de verbodsborden te negeren.
 • Huurder en/of gebruiker dient er zorg voor te dragen dat alle toegangswegen tot het park en naar de Recreatieobjecten vrij blijven van obstakels, zodat hulpdiensten te allen tijde vrije doorgang hebben.
 • Bij iedere situatie van onraad of vermoedelijke calamiteit die schade zou kunnen aanrichten aan personen/dieren, het recreatieobject en/of het Park kan Verhuurder zich toegang tot het recreatieobject en/of het recreatieobject verschaffen.
 • Huurder en/of gebruiker van een recreatieobject dient zich tijdens zijn Verblijf op het Park, zowel op als in het water, alsook op de wal, dusdanig te gedragen, dat hij zichzelf en ook derden niet in gevaar brengt, dan wel onnodig risico loopt zichzelf dan wel derden in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan eigendommen van zichzelf en/of aan de eigendommen van derden en/of het Park. De Huurder en/of Gebruiker is verplicht ter zake de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.

 

Artikel 5 GEBRUIK GAS EN ELEKTRA

 1. Voor kook- en verwarmingsdoeleinden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het aanwezige leidingennet van gas. Uit brandveiligheids- en milieuoverwegingen is het ten strengste verboden steenkool, hout, olie en dergelijke te stoken. Open vuren zowel in als buiten het Recreatieobject zijn verboden.

 

Artikel 6 HUISDIEREN

Maximaal twee (2) honden zijn onder voorwaarde(n) en tegen betaling van een vergoeding toegestaan. Honden mogen niet zonder begeleiding op het Park verblijven en dienen altijd aangelijnd te zijn en mogen niet in de vijvers zwemmen.
De uitwerpselen van de honden dienen door de Huurder en/of Gebruiker te worden opgeruimd. Bij overtreding van dit artikel zal Verhuurder schriftelijk aan de Huurder en/of Gebruiker berichten dat het dier niet meer zal worden toegelaten op het Park.

Artikel 7 BEPERKING GELUIDSHINDER

Het gebruik van een motormaaier en andere (gemotoriseerde) geluidshinder veroorzakende tuinapparatuur is niet toegestaan voor tien uur in de morgen en na acht uur ’s avonds. Voormeld gebruik is op zon- en feestdagen geheel verboden. Verhuurder is gerechtigd om aan te geven op welke tijden van een motormaaier gebruik kan worden gemaakt. Tussen elf uur ’s avonds en zeven uur in de morgen moet op het Park de nachtrust heersen. Tevens is het verboden om gebruik te maken van radio, televisie of andere audiovisuele apparatuur of muziekinstrumenten te bespelen buiten een Recreatieobject. Het geluid van audiovisuele en/of geluidsapparatuur mag niet (ook niet tussen tien uur in de morgen en acht uur ’s avonds) buiten het eigen Recreatieobject hoorbaar zijn. Bij overtreding van deze bepaling is artikel 9.5 van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 8 DROGEN VAN WASGOED

Het drogen van wasgoed is niet toegestaan vanaf zaterdagmiddag één uur tot en met maandagochtend acht uur daaropvolgend. Waslijnen zijn niet toegestaan, wel een droogrek of droogmolen, welke na gebruik direct dient te worden opgeruimd. Versie maart 2021 10/11

Artikel 9 HUISHOUDELIJK/TUINAFVAL

Verhuurder kan regels stellen ten aanzien van het bewaren, verzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval, papier, tuin-, plastic- en restafval in de meest brede zin van het woord. Zonder nadere regeling ter zake hiervan dient huis-, tuin-, glas-, papier-, plastic en restafval in de daarvoor bestemde (pers)container gedeponeerd te worden.

Artikel 10 VERVUILING

Iedere Huurder en/of Gebruiker zal zich onthouden van activiteiten die enige vervuiling in het Park aan onder andere bodem, oppervlaktewater, grondwater, grondwaterbodem, opstallen, vijver, waterpartijen en/of beschoeiing teweegbrengt. Het lozen in vijver en/of waterpartijen evenals het vervuilen van het oppervlaktewater is ten strengste verboden. Veroorzaakte vervuilingen dienen terstond gemeld te worden aan de betreffende instanties. Voorts draagt de Huurder en/of Gebruiker van een Recreatieobject ervoor zorg dat het Recreatieobject in een milieu hygiënisch verantwoorde toestand blijft verkeren. Indien door toedoen of nalaten van de Huurder en/of Gebruiker overlast van bijvoorbeeld ongedierte ontstaat, is deze ter zake jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Indien de Huurder en/of Gebruiker geen gevolg geeft aan een schriftelijke sommatie van Verhuurder om binnen een redelijke termijn de desbetreffende overlast ongedaan te maken, is de Verhuurder gerechtigd om op kosten van die nalatige Huurder en/of Gebruiker al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is ter beëindiging van die overlast. Op een overtreding van dit artikel staat een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare Boete van vijftigduizend euro (€50.000,00) per overtreding. Deze Boete is verschuldigd door het enkele feit der overtreding en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

Artikel 11 ONTZEGGING VAN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORZIENINGEN

 • Verhuurder kan de toegang tot het Park ontzeggen aan Huurder en/of Gebruiker die:
 • de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dit Parkreglement of de besluiten van Verhuurder niet nakomt of overtreedt;
 • zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens de andere Eigenaren, Huurders en/of Gebruikers, Verhuurder en/of medewerkers;
 • zijn financiële verplichtingen jegens de Verhuurder niet nakomt.
 • Worden één of meer der in het vorige lid bedoelde gedragingen, na daarop te zijn gewezen door de Verhuurder, andermaal gepleegd of voortgezet, dan kan Verhuurder besluiten tot ontzegging van het gebruik van het Park en de algemene voorzieningen (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen zijn de wegen, paden en (infrastructurele) voorzieningen). Tevens kan Verhuurder in dat geval besluiten tot het afsluiten van gas, water en elektra, levering van televisiesignalen en/of ICT-voorzieningen.

 

Artikel 17 EXPLOITATIE

Huurder en/of Gebruiker is ermee bekend en zal gedogen dat op het Park werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling en/of het onderhoud van het Park. Verhuurder zal trachten de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 19 AANSPRAKELIJKHEID

De Huurder en/of Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen die voortvloeien uit het bovenstaande.

Artikel 20 SLOTBEPALINGEN

 • Onverminderd het bepaalde in dit Parkreglement is iedere Huurder en/of Gebruiker verplicht zich te houden aan alle wettelijke overheidsvoorschriften. Versie maart 2021 11/11
 • Verhuurder kan van verboden die in dit Parkreglement zijn vastgesteld voor een bepaalde tijd schriftelijke ontheffing verlenen onder door hem te bepalen voorwaarden.
 • Verhuurder is bevoegd – in overleg met de betreffende Huurder en/of Gebruiker van een Recreatieobject – in individuele gevallen van dit Parkreglement af te wijken. Geen van de overige Huurders/Gebruikers kan in dat geval aan deze ontheffing enig recht ontlenen.
 • Bij het niet nakomen van één of meerdere van de in het Parkreglement opgenomen bepalingen kan, al dan niet tijdelijk, de toegang tot het Park ontzegd worden.
 • Bij het niet nakomen van één of meerdere van de bepalingen in het Parkreglement waar niet expliciet een Boetebedrag aan gekoppeld is, kan van de zijde van Verhuurder een nader in redelijkheid te bepalen Boete worden opgelegd, onverminderd het recht van Verhuurder om naast voormelde Boete volledige schadevergoeding te vorderen.
 • In alle gevallen waarin dit Parkreglement niet voorziet beslist Verhuurder.