Privacy verklaring | Hofparken

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING
Hofparken BV
Gyroscoopweg 144D, 1042 AZ Amsterdam
info@hofparken.nl – 020 -226 19 95
Kvk: 75064758

Deze verklaring bevat de voorwaarden en condities van de Verwerking van Persoonsgegevens door Hofparken.

 1. Verwerking

Verwerking van Persoonsgegevens door Hofparken gebeurt op een zorgvuldige wijze en conform Privacywetgeving en heeft als doel om na toestemming van Betrokkene een nieuwsbrief te sturen of om contact met Betrokkene op te nemen om een voorstel of een product aan te bieden.

 1. Subverwerkers

Hofparken zal bij de Verwerking van de Persoonsgegevens geen Subverwerkers inschakelen.

 1. Doorgifte van Persoonsgegevens

Hofparken zal geen Persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte. Indien de Betrokkene middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de Betrokkene Hofparken tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

 1. Beveiliging

Hofparken treft passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

 1. Datalekken

Hofparken zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:

 1. het Datalek;
 2. de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);

iii. wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;

 1. het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het Datalek zijn betrokken;
 2. het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens), en vi. de technische maatregelen die door Hofparken zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

Hofparken verstrekt op verzoek van Betrokkene nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Betrokkene om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen. Betrokkene is verplicht om Hofparken actief bij te staan ingeval sprake is van een Datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Hofparken aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de Telecomwet.

 1. Verzoeken van Betrokkenen

In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Hofparken hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand nadat Betrokkene Hofparken daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die Betrokkene nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of

Afschermen van de door Betrokkene aangegeven Persoonsgegevens, voor zover Betrokkene geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van Hofparken.

 1. Geheimhouding

Hofparken verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Hofparken garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

 1. Duur en beëindiging

De verplichtingen van Hofparken uit hoofde van deze verklaring duren onverminderd voort, indien en voor zover Hofparken nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.

Hofparken zal de aan haar verstrekte Persoonsgegevens na 3 jaar vernietigen. Hofparken kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een Voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de Betrokkene de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken

Hofparken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 1. Klacht

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring dan horen wij die natuurlijk graag. U kunt uw vraag mailen naar info@hofparken.nl.

DutchEnglishGerman