Hofparken
Hofparken header
Hofparken header

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geschäftsbedingungen

Versie maart 2021
1/11
ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR RECREATIEOBJECTEN
HOFPARKEN
RECREATIEPARK WILTERSHAAR
DEFINITIES
In de Overeenkomst tot verhuur van een Recreatieobject zijn de onderstaande begrippen als volgt
gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud tevens het meervoud inhoudt en vice versa:
a. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle
Overeenkomsten die gesloten worden voor de huur van een Recreatieobject van Hofparken
tussen Verhuurder en Huurder.
b. Boeking: een door Hofparken geaccepteerde reservering van het Recreatieobject.
c. Bijkomende kosten: kosten die naast de Huurprijs door Huurder verschuldigd zijn, zoals
reserveringskosten, schoonmaakkosten, voorkeurstoeslag, lokale heffingen, kosten voor
bedlinnen en handdoeken, et cetera.
d. Eigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de rechtmatige eigenaar is van één of
meerdere Recreatieobjecten, die Hofparken alsmede haar rechtsopvolgers bij Overeenkomst
heeft opgedragen om het Recreatieobject voor recreatiedoeleinden ter verhuur aan te bieden
c.q. te verhuren.
e. Gebruiker: de personen die samen met Huurder in het Recreatieobject verblijven.
f. Huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, met wie Hofparken voor rekening en risico
van de Eigenaar een Huurovereenkomst sluit met betrekking tot tijdelijke huur/tijdelijk gebruik
van een Recreatieobject voor uitsluitend recreatieve doeleinden.
g. Hofparken of Verhuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hofparken B.V. dan wel haar rechtsopvolger(s).
h. Huurovereenkomst of Overeenkomst: de op basis van deze Overeenkomst gesloten
Huurovereenkomst tussen Hofparken en Huurder/Gebruiker met betrekking tot een
Recreatieobject, die strekt tot het Verblijf van uitsluitend korte duur in de zin van artikel 7:232
lid 2 van het Burgerlijk Wetboek tegen betaling van de Huurprijs voor uitsluitend
recreatiedoeleinden.
i. Huurprijs: de huurprijs voor het Recreatieobject exclusief Bijkomende kosten en kosten voor
eventuele aanvullende services.
j. Parkreglement: het in verband met de aard en standing van de Recreatieobjecten en het
Recreatiepark opgestelde reglement waarbij rechten en verplichtingen zijn vastgelegd met
betrekking tot het gebruik van het Recreatiepark in zijn geheel en de zich daarop bevindende
voorzieningen en de Recreatieobjecten.
k. Recreatieobject: een recreatiewoning gelegen op Recreatiepark Wiltershaar die in eigendom
toebehoort aan de Eigenaar en die ter beschikking wordt gesteld aan Hofparken voor verhuur
aan Gebruiker/Huurder. 
Versie maart 2021
2/11
l. Recreatiepark en/of Park: Recreatiepark Wiltershaar, Vosseveldseweg 8, 7107 AD Kotten;
m. Verblijf: het feitelijk gebruik van het Recreatieobject.
n. Waarborgsom: het bedrag dat aan Huurder voorafgaand aan het Verblijf in rekening wordt
gebracht als voorschot op eventuele schade /extra schoonmaakwerkzaamheden, die tijdens
het Verblijf door (toedoen van) Huurder/Gebruiker wordt veroorzaakt. Ook eventuele
openstaande vorderingen van Verhuurder op Huurder worden met de Waarborgsom
verrekend.

Artikel 1 Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en
Overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door
de besloten vennootschap Hofparken B.V. en haar rechtsopvolgers, hierna als gebruiker van deze
Algemene Voorwaarden in enkelvoud aan te duiden als 'Verhuurder'. Indien er strijdigheid bestaat tussen
de Algemene Voorwaarden en het Parkreglement dat in deze Algemene Voorwaarden van toepassing wordt
verklaard, prevaleren de bepalingen in het Parkreglement.
1.2 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Ieder beroep op
andersluidende (algemene) voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2. Reserveringen
2.1 Verhuurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn.
Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet rechtsgeldig.
2.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met
name groepen en Verblijven die geen recreatief karakter hebben te weigeren, dan wel hieraan speciale
voorwaarden te stellen.
2.3 Indien Verhuurder een reservering in behandeling neemt, stuurt Verhuurder aan Huurder binnen 14
dagen een (schriftelijke) opdrachtbevestiging, waarbij tevens een factuur is gevoegd. De
opdrachtbevestiging, alsmede de factuur dient Huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren.
Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk, maar in ieder geval binnen acht (8) dagen, te worden
meegedeeld aan Verhuurder.
2.4 Indien Huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit is van een schriftelijke
opdrachtbevestiging inclusief factuur, dan dient Huurder onverwijld contact op te nemen met de
reserveringsafdeling van Verhuurder, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden
gedaan.
2.5 Tussen Huurder en Verhuurder komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Verhuurder de
opdrachtbevestiging heeft verzonden, waarbij de Boeking is bevestigd.
2.6 De Overeenkomst betreft de huur van een Recreatieobject voor recreatief gebruik, die naar haar aard
van korte duur is in de zin van artikel 7:232 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De toepassing van afdeling 5,
titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is derhalve uitgesloten.

Artikel 3. Wijzigingen in de Overeenkomst
3.1 Indien Huurder na de totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen in de Overeenkomst wenst aan
te brengen, is Verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Verhuurder om te
bepalen of, en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Verhuurder de door
Huurder gewenste wijzigingen aanvaardt, is Verhuurder gerechtigd wijzigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 4. Indeplaatsstelling
4.1 Het is Huurder, alsmede de Gebruikers van het Recreatieobject niet toegestaan het Recreatieobject
onder welke titel dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de Overeenkomst genoemde
personen in gebruik of (ver)huur af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verhuurder.
4.2 Indien Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen dat Huurder en/of één of meer Gebruikers worden
vervangen, zijn en blijven zowel Huurder en/of Gebruikers, alsmede Huurder en/of andere Gebruikers die 
Versie maart 2021
3/11
de oorspronkelijke vervangen, hoofdelijk aansprakelijk tegenover Verhuurder voor volledige nakoming van
de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, waaronder de betaling van het verschuldigde gedeelte
van de Huurprijs, de Bijkomende kosten, de wijzigingskosten op grond van artikel 3.1 en eventuele extra
kosten als gevolg van de indeplaatsstelling en eventuele annuleringskosten.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Huurder is aan Verhuurder verschuldigd de overeengekomen Huurprijs, alsmede de Bijkomende kosten,
zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging en factuur van de reservering. Indien de kosten van Verhuurder
(personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de Overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn
gestegen, heeft Verhuurder het recht de Huurprijs te verhogen en de prijsverhoging aan Huurder in rekening
te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen drie (3) maanden nadat de
Overeenkomst is gesloten, bedraagt de prijsverhoging maximaal vijf (5) % van de eerder overeengekomen
prijs en komt Huurder het recht toe de Overeenkomst te ontbinden (annuleren).
5.2 Van kortingen, actievoorwaarden of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt
nadat de opdrachtbevestiging door Verhuurder aan Huurder is verzonden.
5.3 Toepassing van een combinatie van kortingen, actievoorwaarden of speciale aanbiedingen is
uitgesloten.
5.4 Voor zover van toepassing zijn alle prijzen die door Verhuurder worden gehanteerd inclusief BTW.

Artikel 6. Betalingen
6.1 Voor alle reserveringen geldt dat 25% van de Huurprijs (inclusief Bijkomende kosten) binnen 14 dagen
na ontvangst van de opdrachtbevestiging dient te zijn bijgeschreven op het opgegeven
bankrekeningnummer van Verhuurder. De resterende 75% dient uiterlijk een maand voor aankomst te zijn
bijgeschreven op het opgegeven bankrekeningnummer van Verhuurder. Bij reserveringen binnen één
maand voor aankomst dient de gehele Huurprijs (inclusief Bijkomende kosten) binnen zeven (7) dagen na
ontvangst van de opdrachtbevestiging te zijn voldaan, maar uiterlijk voor aanvang van het Verblijf.
6.2 Bij niet tijdige betaling van de aan Huurder gefactureerde bedragen, is Huurder van rechtswege,
onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling na verloop van de termijn voor betaling in verzuim.
Verhuurder behoudt zich in dat geval het recht voor de Overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang
van de dag dat de betalingstermijn met zeven (7) dagen is verstreken. Huurder is dan aansprakelijk voor
alle schade die Verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder de Huurprijs (inclusief Bijkomende
kosten) en alle overige kosten die Verhuurder in verband met de reservering en de ontbinding heeft moeten
maken. Tevens is Huurder dan de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd over
de door Verhuurder geleden schade totdat deze door Huurder geheel is voldaan. Naast het voorgaande
heeft Verhuurder tevens het recht om annuleringskosten genoemd in artikel 11 van de Algemene
Voorwaarden in rekening te brengen.
6.3 Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op Huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen
met alle door Huurder betaalde bedragen.

Artikel 7. Aankomst en vertrek
7.1 Tenzij anders overeengekomen kan het Recreatieobject op de overeengekomen dag van aankomst als
vermeld op de reserveringsbevestiging vanaf 15.00 uur worden betrokken en dient het Recreatieobject op
de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de reserveringsbevestiging vóór 11.00 uur verlaten te
worden.
7.2 Indien Partijen de oorspronkelijke duur van de Overeenkomst verlengen, dan is Verhuurder steeds
gerechtigd een ander Recreatieobject aan te wijzen.
7.3 Indien het gebruik van het Recreatieobject en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de
overeengekomen datum, dan heeft Huurder geen recht op restitutie van de Huurprijs of Bijkomende kosten.

Artikel 8. Huisdieren
8.1 Maximaal twee (2) huisdieren zijn toegestaan tegen betaling van een vergoeding door Huurder.
Indien Huurder en/of andere Gebruikers huisdier(en) wensen mee te nemen, dient Huurder dit bij 
Versie maart 2021
4/11
reservering op te geven. Verhuurder behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen huisdieren
op het park te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan in enkele types Recreatieobjecten
en op enkele delen van het Recreatiepark.
8.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte
centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het Recreatiepark. Huisdieren dienen buiten het
Recreatieobject te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren
mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
8.3 Een hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.
8.4 Huisdieren van bezoekers zijn tegen betaling toegestaan, mits het maximum genoemd in artikel 8.1
daarmee niet overschreden wordt.
8.5 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een
paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabies en
identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het
beschikken over de juiste reisdocumenten die voor de bestemming vereist zijn.

Artikel 9. Bestemming en Gebruik Recreatieobject
9.1 Het Recreatieobject is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor recreatieve doeleinden. Enig
ander gebruik zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder kwalificeert als tekortkoming, waardoor
Verhuurder gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden zoals is bepaald in artikel 9.5.
9.2 Huurder en/of de Gebruikers, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de
Overeenkomst en een ordelijke gang van zaken in en om het Recreatiepark en het Recreatieobject.
9.3 Openbare dronkenschap en drugsgebruik is niet toegestaan. Indien Huurder en/of Gebruikers zich
schuldig maken aan dergelijk gedrag, treden de gevolgen in artikel 9.5 in werking.
9.4 Daarnaast zijn Huurder en/of de Gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade door in, op of aan
het Recreatiepark en het Recreatieobject en door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris.
Eventuele schade dient door de Huurder en/ of Gebruikers onmiddellijk gemeld te worden aan Verhuurder
en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed.
9.5 Indien door Huurder en/of Gebruikers en/of vanwege Huurder of Gebruikers aanwezige derden overlast
van welke aard dan ook veroorzaken, dan wel zich schuldig maken aan wangedrag, kan Verhuurder de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. Er is in ieder geval sprake van overlast, dan wel
wangedrag, indien andere Huurders en/of gasten van het Recreatiepark of medewerkers van het
Recreatiepark dit als zodanig kwalificeren. Wanneer de Overeenkomst wegens overlast, dan wel
wangedrag wordt ontbonden, dient Huurder en/of Gebruikers het Recreatiepark direct te verlaten en komt
Huurder geen recht op restitutie van de Huurprijs toe.
9.6 Het is Verhuurder toegestaan het Recreatieobject zonder voorafgaande toestemming van Huurder of
Gebruiker te betreden in alle gevallen waarin dit nodig is met betrekking tot de door Verhuurder te verlenen
service en handhaving van de orde en veiligheid op het Recreatiepark. Betreding kan alsdan ook
plaatsvinden buiten aanwezigheid van Huurder of Gebruiker.
9.7 Het opladen van elektrische auto's is uitsluitend toegestaan op de daarvoor ingerichte plaatsen. Het is
uitdrukkelijk verboden dergelijke voertuigen op te laden door gebruik te maken van de stroomvoorziening
van het Recreatieobject.

Artikel 10. Waarborgsom
10.1 Huurder dient bij aankomst op het Recreatiepark en bij aanvang van het Verblijf een Waarborgsom te
voldoen aan Verhuurder.
10.2 De Waarborgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord
die Verhuurder kan lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van Huurder en de Gebruikers.
10.3 In het geval de Waarborgsom door Huurder niet wordt voldaan bij aanvang van het Verblijf, is
Verhuurder gerechtigd Huurder en/of andere Gebruikers de toegang tot en het gebruik van het
Recreatieobject en Recreatiepark te ontzeggen.
10.4 Indien Huurder met betaling van de Waarborgsom in gebreke blijft, is Verhuurder gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
10.5 De Waarborgsom of het eventuele restant daarvan wordt na afloop van het Verblijf en correcte
oplevering van het Recreatieobject terugbetaald aan Huurder. Hierbij is Verhuurder gerechtigd tot 
Versie maart 2021
5/11
verrekening van alle openstaande vorderingen van Verhuurder op Huurder en/of Gebruikers, eventuele
schade veroorzaakt door Huurder en/of Gebruikers aan (de inventaris van) het Recreatieobject daaronder
begrepen.

Artikel 11. Annuleringskosten
11.1 Bij annulering is Huurder een vergoeding verschuldigd aan Verhuurder. Deze bedraagt:
1. bij annulering meer dan drie (3) maanden voor de ingangsdatum: 15% van de Huurprijs (inclusief
Bijkomende kosten);
2. bij annulering binnen drie (3) tot twee (2) maanden voor de ingangsdatum: 50% van de Huurprijs
(inclusief Bijkomende kosten);
3. bij annulering binnen twee (2) tot één (1) maand voor de ingangsdatum: 75% van de Huurprijs
(inclusief Bijkomende kosten);
4. bij annulering binnen één (1) maand voor de ingangsdatum: 90% van de Huurprijs (inclusief
Bijkomende kosten);
5. bij annulering binnen 14 dagen voor de ingangsdatum: 100% van de Huurprijs (inclusief Bijkomende
kosten).

Artikel 12. Overmacht en wijzigingen
12.1 In het geval Verhuurder niet, dan wel tijdelijk niet in staat is om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
wegens overmacht na te komen, zal zij Huurder binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de
onmogelijkheid de Overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor bijvoorbeeld een
andere accommodatie, een andere periode, andere locatie, etc.
12.2 Overmacht aan de zijde van Verhuurder bestaat indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil en macht van
Verhuurder, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, oorlogsgevaar, personeelsstakingen,
blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
12.3 Huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien Huurder het wijzigingsvoorstel afwijst,
dient Huurder dit (afhankelijk van de ingangsdatum van het Verblijf uiterlijk) binnen 14 dagen na ontvangst
van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Verhuurder het recht de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden. Huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van het reeds
betaalde deel van de Huurprijs. Verhuurder is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige door
Huurder ten gevolge hiervan geleden of te lijden schade.

Artikel 13. Opzegging
13.1 Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de Overeenkomst op te zeggen,
zowel indien bij reservering persoonsgegevens van Huurder en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist
worden opgegeven, als in het geval dat Huurder en/of andere Gebruiker(s) zich naar het oordeel van
Verhuurder zodanig misdragen dat instandhouding van de Huurovereenkomst niet kan worden verlangd. In
een dergelijk geval heeft Huurder geen recht op restitutie van de Huurprijs.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 De aansprakelijkheid van Verhuurder jegens Huurder en/of Gebruikers is beperkt op grond van het
volgende. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade geleden door Huurder en/of Gebruikers wegens
diefstal in het Recreatiepark of het Recreatieobject, verlies of schade van of aan zaken, dan wel personen,
van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een Verblijf op het Recreatiepark, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld van Verhuurder of haar werknemers.
14.2 Iedere aansprakelijkheid van Verhuurder voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfen andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Evenmin is Verhuurder aansprakelijk
voor schade waarvoor jegens Huurder en/of Gebruikers dekking bestaat uit hoofde een verzekeringspolis.
14.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden
verleende diensten of geleverde zaken.
14.4 De aansprakelijkheid van Verhuurder jegens Huurder en/of Gebruikers op grond van onrechtmatige
daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 25.000,- bij persoonlijke ongelukken per Verblijf en
aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,- per Verblijf. 
Versie maart 2021
6/11
14.5 Huurder is met Gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het
Recreatieobject en/of andere eigendommen van Verhuurder (alsmede de eigenaar van het Recreatieobject
indien dit niet Verhuurder is) ontstaan tijdens of door het gebruik daarvan door Huurder en/of Gebruikers,
reisgenoten en/of derden die zich met toestemming van Huurder in het park bevinden, ongeacht of dit het
gevolg is van handelen of nalaten van Huurder, Gebruikers, reisgenoten en/of van derden die zich met
toestemming van huurder in het park bevinden.
14.6 Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het
gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Huurder zelf, Gebruikers, reisgenoten of derden die zich met
Huurders toestemming op het Recreatiepark bevinden.
14.7 Bij onjuist gebruik of wanneer Huurder het Recreatieobject bij vertrek niet op juiste wijze aan
Verhuurder oplevert, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, worden extra kosten in rekening
gebracht, welke Huurder in dat geval verplicht is onmiddellijk aan Verhuurder te voldoen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
15.1 Op de Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Eventuele geschillen tussen Partijen worden exclusief beslecht door de (in eerste aanleg) bevoegde
rechter van het arrondissement waarbinnen het Recreatieobject is gelegen.
15.3 In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst dient Huurder
het geschil binnen uiterlijk 12 maanden na het hiervan aanhangig te maken bij de bevoegde rechter, bij
gebreke waarvan Huurder niet-ontvankelijk is.

Artikel 16. Reisdocumenten
16.1 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor huurders
bestemming zijn vereist. Verhuurder is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet
in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

Artikel 17. Privacy
17.1 Verhuurder zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen
Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verhuurder
stelt de persoonsgegevens van Huurder niet beschikbaar aan derden. Verhuurder zal de gegevens
gebruiken om Huurder op de hoogte te houden van belangrijk nieuws betreffende het Recreatiepark en
interessante aanbiedingen.
17.2 Op Huurders verzoek zal Verhuurder Huurders gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of
afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat Huurder
geen gebruik meer kan maken van (een deel van) de diensten van Verhuurder. Zie voor het in dit punt
vermelde uitgebreid onze Privacyverklaring.
17.3 Indien Huurder geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, dan
dient Huurder Verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen of gebruik te maken van het
contactformulier. Van de elektronische nieuwsbrief kan afmelding plaatsvinden via de link welke staat
vermeld onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

Artikel 19. Algemeen
19.1 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande huurvoorwaarden. 
Versie maart 2021
7/11

PARKREGLEMENT
Samen met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Verhuurder
en Huurder vormt het Parkreglement één geheel. Het juist naleven van het Parkreglement waarborgt de
veiligheid en het genot van onze gasten. Wij hopen dan ook op uw medewerking en begrip. Alle in het
Parkreglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die in de Algemene Voorwaarden zijn
gegeven.
Artikel 1. AANSPRAKELIJKHEID
1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel aan goederen en/of personen,
verblijvende in het Park, behoudens schade en/of letsel opzettelijk veroorzaakt door Verhuurder.
Artikel 2. WERKING PARKREGLEMENT
1. Iedere Huurder en/of Gebruiker is verplicht de bepalingen van dit Parkreglement op te leggen aan zijn
gezinsleden, gasten en bezoekers in het Park. Huurder is verantwoordelijk voor de nakoming van het
Parkreglement door deze personen. Alle verplichtingen die in dit Parkreglement worden opgelegd aan
een Huurder gelden voor zoveel mogelijk ook jegens een gezinslid, een gast of bezoeker van een
Huurder, alsmede jegens een Gebruiker van een Recreatieobject. Bij overtreding kan de toegang tot
het Park aan de betreffende persoon door Verhuurder worden ontzegd.
2. De Huurder en/of Gebruiker is onverkort en onherroepelijk aansprakelijk voor alle schade die door zijn
of worden toegebracht aan andermans eigendommen en/of aan de algemene voorzieningen.
3. Van de Huurder en/of Gebruiker, hun gezinsleden en hun gasten wordt verwacht, dat zij al die dingen
doen en/of nalaten die een goed recreant betaamt.
Artikel 3 ORDEBEPALINGEN
1. Algemeen:
 - Iedere Huurder en/of Gebruiker is gehouden de privacy en de rust van de andere eigenaren,
Huurders, de Gebruikers en bezoekers van het Park te respecteren.
- Iedere Huurder en/of Gebruiker is verplicht de gronden en het Recreatieobject Overeenkomstig
de hiervoor aangegeven bestemming te gebruiken.
- Het is Huurder/Gebruikers niet toegestaan zich zodanig te gedragen, dat daarmee de openbare
orde wordt verstoord, of van welk gedrag redelijkerwijs is aan te nemen dat de openbare orde
door dit gedrag kan worden verstoord. Openbare dronkenschap, drugsgebruik (daaronder ook te
verstaan het kweken, telen en/of produceren van verdovende middelen) prostitutie, de exploitatie
van enige (al dan niet legale) zakelijke activiteit, dan wel handeldrijven (al dan niet illegaal) is niet
toegestaan.
- Naaktrecreatie is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan om goederen (waaronder dranken of etenswaren) in het Park te koop aan
te bieden; dan wel propaganda voor enig doel of reclame voor enig product te maken.
- Het is niet toegestaan om (de kavel van) een ander Recreatieobject (behoudens toestemming van de
betreffende rechthebbende) of de groenvoorziening van het Park te betreden.
- Zwemmen is toegestaan in de door de Verhuurder aangewezen waterpartijen, tenzij plaatselijk
verordeningen dit (tijdelijk) niet toestaan en geschiedt te allen tijde op eigen risico. Het is verboden te
duiken of springen vanaf steigers/terrassen/enzovoorts.
- Vissen is slechts toegestaan in de door Verhuurder aangewezen vijver /waterpartij. Vissen dienen
te allen tijde terug worden gezet. Vissen is niet toegestaan indien de plaatselijke verordeningen dit
(tijdelijk) niet toestaan. De Huurder en/of Gebruiker van een Recreatieobject is echter zelf gehouden de
daarvoor benodigde vergunning te verkrijgen. De Huurder en/of Gebruiker dient zich stipt te houden aan
de daarbij behorende voorwaarden, eventuele voorschriften dan wel overige bepalingen, hoe ook
genaamd.
- Het is niet toegestaan om gebruik te maken van radio, televisie of andere audiovisuele apparatuur of
muziekinstrumenten te bespelen buiten een Recreatieobject. Het geluid van audiovisuele en/of
geluidsapparatuur mag niet buiten het eigen Recreatieobject hoorbaar zijn.
- Het is niet toegestaan om tussen Recreatieobjecten zich dusdanig te gedragen, te voetballen of 
Versie maart 2021
8/11
een ander spel te spelen, dat daardoor schade kan ontstaan.
- Verontreiniging(en) en/of beschadiging(en) welke door (een) minderjarige(n) wordt/worden
gepleegd, wordt/worden verhaald op hun ouder(s) en/of verzorger(s).
- Verhuurder kan is niet aansprakelijk voor ontvreemding van eigendom(men) van de Huurder en/of
Gebruiker van een Recreatieobject en/of bezoekers van het park.
2. Voertuigen / vaartuigen
- Het rijden met auto’s op het Park dient tot het minimum te worden beperkt.
- Auto’s van bezoekers dienen op het door Verhuurder aangewezen terrein geparkeerd te worden
voor zover daartoe ruimte aanwezig is.
- Het is niet toegestaan om auto’s en andere voertuigen op het Park te parkeren, anders dan op de
daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Voor ieder voor individueel gebruik bestemt
Recreatieobject mag maximaal één personenauto geparkeerd worden op de daartoe bestemde
plaats. Indien voldoende ruimte is voor een tweede parkeerplaats op de kavel van het
Recreatieobject is het parkeren van een tweede personenauto tegen betaling van een vergoeding
toegestaan.
- Het is niet toegestaan aanhangers, campers, toercaravans etc. op het Park (al dan niet op eigen
terrein) te stallen. Zonder toestemming van Verhuurder op het (parkeer)terrein gestalde of
geparkeerde objecten (zoals bijvoorbeeld caravans, enzovoorts) worden zonder enige
waarschuwing verwijderd voor rekening van de Huurder en/of de Gebruiker of degene die het object
heeft gestald of geparkeerd.
- Het wassen van auto's en andere voertuigen op- of bij het Recreatieobject is nimmer toegestaan.
- Het is niet toegestaan op het Park (waaronder het Recreatieobject), inclusief de parkeerplaatsen,
onderhoudsbeurten aan auto's, motoren en vaartuigen te geven, zoals het verversen van olie en
andere reparaties te verrichten.
- Op het gehele terrein geldt een maximumsnelheid van tien kilometer per uur. Bij de tweede
vaststelling van overtreding van deze regel, heeft Verhuurder van het Park het recht het betreffende
voertuig buiten het Park te laten plaatsen, en/of te weren.
- Het is niet toegestaan om met een vrachtwagen of ander groot voertuig op het Park te komen.
- Het is verboden zich met motorvoertuigen op de niet verharde en op de met verbodsborden
aangegeven verharde wegen op het terrein te begeven. Uitsluitend indien strikt noodzakelijk kan
Verhuurder ontheffing van dit verbod geven.
- Het is niet toegestaan op het gras te fietsen. Dit verbod is niet van toepassing op diegenen, die bij
besluit van Verhuurder van het Park hiervan ontheffing hebben gekregen.
3. Exterieur / Tuin
- Huurder en/of Gebruiker dient de kavel van het Recreatieobject en het Recreatiepark te allen tijde vrij
te houden van (zwerf)afval.
- Het is niet toegestaan om borden, affiches en dergelijke aan te brengen op de percelen en/of op
of aan of zichtbaar in het Recreatieobject.
- Obstakels, waaronder tenten, dienen voor zonsondergang te worden verwijderd. Partytenten zijn
nooit toegestaan.
- Dekens en ander beddengoed mogen uitsluitend worden gelucht vanaf zonsopgang tot twaalf uur 's
middags.
- Het is niet toegestaan door het aanbrengen van vlaggen, affiches of anderszins uitdrukking te geven
aan een bepaald staatkundig of kerkelijk streven.
- Het is niet toegestaan om water aan het Recreatieobject / aan het Park toebehorende gronden en
waterpartijen te (doen) onttrekken;
- Het houden van een barbecue is toegestaan, mits er door bevoegde instanties geen
waarschuwingen en/of verboden worden afgegeven en er gebruik wordt gemaakt van deugdelijk
materiaal. Daarnaast dienen de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking
tot brandgevaar. Ook mag er geen overlast (rook, stank, geluid, enzovoorts) voor de overige
aanwezigen op het Park ontstaan. Uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden. De bij het
barbecueën vrijkomende afvalstoffen (verbrandingsresten) mogen niet op of in de bodem worden
aangebracht.
- Het stoken van open vuur, vuurwerk en lichtshows zijn ten strengste verboden op het Park. Het is 
Versie maart 2021
9/11
niet toegestaan om (een) allesbrander(s), houtkachel(s), openhaard(en), oliekachel(s) en
dergelijke te houden in en om het Recreatieobject. Brandbare, brandbevorderende en
brandgevaarlijke stoffen mogen niet in en bij het Recreatieobject aanwezig zijn.
- Te allen tijde dient te worden voldaan aan de op enig moment geldende voorschriften van de
brandweer en/of daarmee vergelijkbare instanties.
4. Calamiteiten
- In noodgevallen (bijvoorbeeld indien ambulancehulp nodig is) kan Verhuurder toestemming
verlenen de verbodsborden te negeren.
- Huurder en/of Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat alle toegangswegen tot het Park en naar het
Recreatieobjecten vrij blijven van obstakels, zodat hulpdiensten te allen tijde vrije doorgang hebben.
- Bij iedere situatie van onraad of vermoedelijke calamiteit die schade zou kunnen aanrichten aan
personen/dieren, het Recreatieobject en/of het Park kan Verhuurder zich toegang tot het
Recreatieobject en/of het Recreatieobject verschaffen.
- Huurder en/of Gebruiker van een Recreatieobject dient zich tijdens zijn Verblijf op het Park, zowel op
als in het water, alsook op de wal, dusdanig te gedragen, dat hij zichzelf en ook derden niet in gevaar
brengt, dan wel onnodig risico loopt zichzelf dan wel derden in gevaar te brengen en/of schade toe te
brengen aan eigendommen van zichzelf en/of aan de eigendommen van derden en/of het Park. De
Huurder en/of Gebruiker is verplicht ter zake de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
Artikel 4 RECREATIEOBJECT EN TUIN
1. Het is ten strengste verboden de beplanting op de erfgrenzen op welke wijze dan ook te beschadigen.
2. Zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder mogen geen bomen, grote heesters, grote struiken
en heggen gerooid of verwijderd worden. Indien toestemming wordt verleend door Verhuurder dient de
Huurder en/of Gebruiker zelf voor de eventueel benodigde vergunning te zorgen.
3. Het bespuiten van planten en gewassen met insectenbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
4. Het sproeien van de tuin is beperkt toegestaan. Verhuurder kan regels stellen en instructies geven met
betrekking tot het sproeien van de tuin.
Artikel 5 GEBRUIK GAS EN ELEKTRA
1. Voor kook- en verwarmingsdoeleinden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het aanwezige
leidingennet van gas.
 Uit brandveiligheids- en milieuoverwegingen is het ten strengste verboden steenkool, hout, olie en
dergelijke te stoken. Open vuren zowel in als buiten het Recreatieobject zijn verboden.
Artikel 6 HUISDIEREN
Maximaal twee (2) huisdieren zijn onder voorwaarde(n) en tegen betaling van een vergoeding toegestaan.
Katten dienen binnen de grenzen van het Recreatieobject te blijven. Honden mogen niet zonder begeleiding
op het Park verblijven en dienen altijd aangelijnd te zijn en mogen niet in de vijvers zwemmen.
De uitwerpselen van de huisdieren dienen door de Huurder en/of Gebruiker te worden opgeruimd.
Bij overtreding van dit artikel zal Verhuurder schriftelijk aan de Huurder en/of Gebruiker berichten dat het
dier niet meer zal worden toegelaten op het Park.
Artikel 7 BEPERKING GELUIDSHINDER
Het gebruik van een motormaaier en andere (gemotoriseerde) geluidshinder veroorzakende tuinapparatuur
is niet toegestaan voor tien uur in de morgen en na acht uur 's avonds. Voormeld gebruik is op zon- en
feestdagen geheel verboden. Verhuurder is gerechtigd om aan te geven op welke tijden van een
motormaaier gebruik kan worden gemaakt. Tussen elf uur 's avonds en zeven uur in de morgen moet op
het Park de nachtrust heersen.
Artikel 8 DROGEN VAN WASGOED
Het drogen van wasgoed is niet toegestaan vanaf zaterdagmiddag één uur tot en met maandagochtend
acht uur daaropvolgend. Waslijnen zijn niet toegestaan, wel een droogrek of droogmolen, welke na gebruik
direct dient te worden opgeruimd. 
Versie maart 2021
10/11
Artikel 9 HUISHOUDELIJK/TUINAFVAL
Verhuurder kan regels stellen ten aanzien van het bewaren, verzamelen en afvoeren van huishoudelijk
afval, papier, tuin-, plastic- en restafval in de meest brede zin van het woord. Zonder nadere regeling ter
zake hiervan dient huis-, tuin-, glas-, papier-, plastic en restafval in de daarvoor bestemde (pers)container
gedeponeerd te worden.
Artikel 10 VERVUILING
Iedere Huurder en/of Gebruiker zal zich onthouden van activiteiten die enige vervuiling in het Park aan
onder andere bodem, oppervlaktewater, grondwater, grondwaterbodem, opstallen, vijver, waterpartijen
en/of beschoeiing teweegbrengt. Het lozen in vijver en/of waterpartijen evenals het vervuilen van het
oppervlaktewater is ten strengste verboden. Veroorzaakte vervuilingen dienen terstond gemeld te worden
aan de betreffende instanties.
Voorts draagt de Huurder en/of Gebruiker van een Recreatieobject ervoor zorg dat het Recreatieobject in
een milieu hygiënisch verantwoorde toestand blijft verkeren. Indien door toedoen of nalaten van de Huurder
en/of Gebruiker overlast van bijvoorbeeld ongedierte ontstaat, is deze ter zake jegens Verhuurder
aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Indien de Huurder en/of Gebruiker geen gevolg
geeft aan een schriftelijke sommatie van Verhuurder om binnen een redelijke termijn de desbetreffende
overlast ongedaan te maken, is de Verhuurder gerechtigd om op kosten van die nalatige Huurder en/of
Gebruiker al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is ter beëindiging van die overlast. Op een
overtreding van dit artikel staat een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare en niet voor
verrekening vatbare Boete van vijftigduizend euro (€50.000,00) per overtreding. Deze Boete is verschuldigd
door het enkele feit der overtreding en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
Artikel 11 ONTZEGGING VAN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORZIENINGEN
1. Verhuurder kan de toegang tot het Park ontzeggen aan Huurder en/of Gebruiker die:
 a. de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dit Parkreglement of de besluiten van Verhuurder
niet nakomt of overtreedt;
 b. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens de andere Eigenaren, Huurders en/of
Gebruikers, Verhuurder en/of medewerkers;
 c. zijn financiële verplichtingen jegens de Verhuurder niet nakomt.
2. Worden één of meer der in het vorige lid bedoelde gedragingen, na daarop te zijn gewezen door de
Verhuurder, andermaal gepleegd of voortgezet, dan kan Verhuurder besluiten tot ontzegging van het
gebruik van het Park en de algemene voorzieningen (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen zijn de
wegen, paden en (infrastructurele) voorzieningen). Tevens kan Verhuurder in dat geval besluiten tot
het afsluiten van gas, water en elektra, levering van televisiesignalen en/of ICT-voorzieningen.
Artikel 17 EXPLOITATIE
Huurder en/of Gebruiker is ermee bekend en zal gedogen dat op het Park werkzaamheden worden
uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling en/of het onderhoud van het Park. Verhuurder zal trachten de
overlast zo veel mogelijk te beperken.
Artikel 19 AANSPRAKELIJKHEID
De Huurder en/of Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen die
voortvloeien uit het bovenstaande.
Artikel 20 SLOTBEPALINGEN
1. Onverminderd het bepaalde in dit Parkreglement is iedere Huurder en/of Gebruiker verplicht zich te
houden aan alle wettelijke overheidsvoorschriften. 
Versie maart 2021
11/11
2. Verhuurder kan van verboden die in dit Parkreglement zijn vastgesteld voor een bepaalde tijd
schriftelijke ontheffing verlenen onder door hem te bepalen voorwaarden.
3. Verhuurder is bevoegd - in overleg met de betreffende Huurder en/of Gebruiker van een
Recreatieobject - in individuele gevallen van dit Parkreglement af te wijken. Geen van de overige
Huurders/Gebruikers kan in dat geval aan deze ontheffing enig recht ontlenen.
4. Bij het niet nakomen van één of meerdere van de in het Parkreglement opgenomen bepalingen kan,
al dan niet tijdelijk, de toegang tot het Park ontzegd worden.
5. Bij het niet nakomen van één of meerdere van de bepalingen in het Parkreglement waar niet expliciet
een Boetebedrag aan gekoppeld is, kan van de zijde van Verhuurder een nader in redelijkheid te
bepalen Boete worden opgelegd, onverminderd het recht van Verhuurder om naast voormelde Boete
volledige schadevergoeding te vorderen.
6. In alle gevallen waarin dit Parkreglement niet voorziet beslist Verhuurder.